Kunt u deze nieuwsbrief niet goed bekijken? Klik dan hier voor de online versie
     
  Nieuwsbrief December 2017  

.

 
Pak een kop koffie en neem even de tijd om onze nieuwsbrief te lezen!


Afsluiten 2017
Z
oals ieder jaar kijken we ook deze jaarwisseling weer even kort terug op het afgelopen jaar. 

Op diverse manieren hebben we onze invloed kunnen laten gelden door onze aanwezigheid op vele bijeenkomsten, maar ook via onze website en de media hebben we volop aandacht kunnen trekken om de recreatieve ruiter en menner meer centraal te stellen.
Voor de website en routeplanner was het voorbije jaar bijzonder geslaagd omdat we in 2017 ruim 160.000 bezoekers mochten ontvangen. Een mooi aantal die ons en onze adverteerders inmiddels weten te vinden. En belangrijk hierin is dat er nog steeds een behoorlijke stijging in het aantal bezoekers is te zien. Een fijne afsluiting van het vijfde jaar van ons bestaan.GPS workshop ook in 2018
Begin 2017 zijn we begonnen met de eerste workshop Ruiteren & Mennen met GPS-navigatie. Het blijkt een succesformule omdat er meer dan 250 aanmeldingen waren. Sindsdien zijn er verspreid over het land al vele workshops gegeven.
Ook in 2018 gaan we weer het land in, waarbij de eerste workshop staat gepland in Achterveld in de provincie Utrecht op 13 januari a.s. Inschrijven hiervoor is niet meer mogeljk omdat de workshop is volgeboekt.
R&M in actie tegen de versnippering in natuurgebieden
Dat
 gebiedsbeheerders niet staan te popelen om recreanten en speciaal paardrijders ruimte te geven in hun gebieden is inmiddels wel bekend.

Steeds meer gebieden worden opnieuw ingericht als begrazingsgebied of als zogenaamd rustgebied. Dit gaat meestal gepaard met afsluitingen in de vorm van veel prikkeldraad, afsluitbomen, veeroosters of verbodsborden. Het wordt er niet echt fraaier op.

Het lijkt er op dat hoe meer geld er via allerlei kanalen naar de gebiedsbeheerders stroomt, des te minder mogelijkheden er voor recreanten over blijven. Overleg hierover levert tot dusver geen oplossing, noch brengt het verandering teweeg in het handelen van gebiedsbeheerders. 

De samenleving geeft er erg veel geld aan uit om natuurgebieden te laten beheren en om er zo veel mogelijk van te kunnen genieten. Dat genieten betekent ook toegankelijkheid en niet een opmaak naar een vitrinenatuur, waar we alleen via een TV-scherm nog mogen meekijken.

Gebiedsbeheerders zouden zich meer en beter kunnen richten op educatie van recreanten om deze dichter bij de natuur te brengen en dat doe je niet door hen te weren. 
Recreëren en fysiek kunnen genieten in de natuur is immers een absolute noodzaak voor het fysieke en geestelijke welzijn van mensen. 

Liefde, kennis en bewustwording voor natuur leer je door er in te vertoeven, te kijken, te ruiken, te luisten en te ervaren.
Het gaat overigens niet alleen op voor paardrijders maar ook voor andere recreatiegroepen. Op steeds meer plaatsen zie je ook de protesten toenemen als ze met de zoveelste afsluiting te maken krijgen.


* Bovenstaande foto toont een ruiterpad dat is opgeslokt door herinrichten van een begrazingsgebied.

R&M zal daarom in 2018 actief de verschillende overheden gaan benaderen die gebiedsbeheerders nu nog sponseren zonder enige vorm van garantie over de besteding van de gelden. 
Dit geldt ook voor hoeders van het goede doel, zoals de Nederlandse Loterij die geld blijft geven aan natuurorganisaties zonder zich af te vragen waar dat geld daadwerkelijk voor wordt gebruikt.

Vertrouwen is goed maar controle beter, is zeker hier toepasselijk.
Dit kan overigens vrij simpel en goed worden geregeld door op zijn minst géén blanco check weg te geven, maar op het moment dat gebieden worden overgedragen aan gebiedsbeheerders direct goede afspraken hierover op papier te zetten. Toegankelijkheid voor alle recreanten hoort daarbij een vast onderwerp te zijn.
R&M is een voorstander van 
een eerlijke verdeelsleutel voor recreatieve mogelijkheden voor alle recreatiegroepen en dan gemiddeld per hectare natuurgebied en op basis van de actieradius van de betreffende recreant. Deze verdeelsleutel kun je met alle partijen afspreken, maar ook elkaar op aanspreken. Nu is dit alles vrijblijvend en de praktijk laat zien dat het gunnen van recreatiemogelijkheden door de diverse gebiedsbeheerders aan totale willekeur onderhevig is.

Ook zijn we het zat dat er te hooi en te gras entreegelden worden gevraagd voor beplaalde gebieden met het dreigement dat paardentrajecten zullen worden gesloten als er niet wordt betaald.
Het blijkt dat we als belangenbehartigers er niet met gebiedsbeheerders alleen uitkomen, dus gaan we actief partijen benaderen die 
de financïele knoppen kunnen draaien.Acties Zuid Holland
Aansluiten op het vorige onderwerp kunnen we alleen maar vaststellen dat we het tij niet kunnen keren zonder dat we de politiek vragen om actief te worden en aan de noodrem te trekken. Dat deze aanpak helpt zien we in het Provinciaal bestuur van Zuid Holland waar een statenlid zich inzet voor meer en betere faciliteiten voor paardrijders. Het gevolg is dat er inmiddels een meerderheid van de statenleden zijn gaan inzien dat paardrijders ondanks dat ze overal aan meebetalen het kind van de rekening zijn als het gaat over het toegelaten worden in natuurgebieden. 

De Provincie is zich nu aan het beraden hoe er meer grip kan ontstaan om gebiedsbeheerders te beïnvloeden en veranderingen in gang gezet kunnen worden. Ook wordt er gedacht over meer en betere hippische routenetwerken. Een zeer positieve ontwikkeling die navolging verdient.

R&M probeert hierin de politiek zo veel mogelijk te ondersteunen met feitenmateriaal en argumenten aan te leveren hoe het anders zou kunnen. Inmiddels zijn we ook bezig om de positieve ervaringen die we met de politiek in Zuid Holland hebben te gebruiken om andere provinciebesturen aan te sporen actief te worden. Alleen samen kunnen we dingen veranderen.Recreatief medegebruik ecoducten
Sinds de introductie van de Ecologische Hoofdstructuur(EHS) in 1990, telt Nederland inmiddels meer dan 50 ecoducten. De vele honderden miljoenen zijn gefinancierd zijn door de ministeries van economische zaken, infrastructuur en milieu. België heeft momenteel 7 ecoducten ook wel natuurbruggen genoemd.
De opkomst van de vele ecoducten leidt veelal minder toegankelijkheid voor de recreant, lees paardrijders.
Gebieden die eerder toegankelijk waren voor recreatie worden, nadat ze door een ecoduct met elkaar zijn verbonden, vaak direct door de gebiedsbeheerders aangemerkt als rustgebied, een soort heiligdom waar recreatie uit den boze is. Vreemd omdat juist de overheid als opdrachtgever aangeeft, dat er tijdens de inrichting steeds afgewogen dient te worden of recreatief medegebruik mogelijk is.
Ook hier zien we een vrijblijvendheid ten aanzien van gebiedsbeheerders die er zelden toe leidt dat een ecoduct wordt opgesteld voor paardrijders. Opmerkelijk omdat juist diverse onderzoeken hebben aangetoond dat het recreatief medegebruik van ecoducten door paardrijders geen enkele negatieve invloed uitoefend.Toch gaan gebiedsbeheerders direct met de hakken in het zand als om medegebruik wordt gevraagd.
Hoe de beheerders met recreatief medegebruik van ecoducten omgaan konden we vorige week nog zien
in een programma van Omroep Max, wat u kunt zien via de link; http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/418362/Hallo_Nederland.html
Zonder redelijke argumenten een ecoduct afsluiten is helaas geen uitzondering maar een veel voorkomende maatregel.Keurmerk routenetwerken
R&M is bezig om een kwaliteits keurmerk te ontwikkelen voor hippische routenetwerken met genummerde knooppunten. Tot op heden zijn er geen kwaliteitscriteria waar een routenetwerk aan moet voldoen. Samen met diverse collega-organisaties worden de criteria vastgesteld waaraan een goed netwerk aan moet voldoen. Bij een positieve test wordt het keurmerk uitgereikt.
      

 

Onderzoek bestaande routenetwerken
In de voorbije jaren zijn er diverse netwerken aangelegd met genummerde knooppunten. Er is echter nog nooit onderzoek gedaan of de netwerken voldoen aan de wens van de gebruikers waar ze voor bedoeld zijn. Omdat er steeds meer plaatsen initiatieven worden ontwikkeld is het van belang om ervaringsgegevens mee te nemen in een verdere uitbreiding van netwerken.Ons bereiken berichten dat netwerken die momenteel aangelegd zijn niet steeds voldoen aan de wens van de gebruikers en derhalve ook maar gedeeltelijk worden gebruikt. Het blijkt dat de netwerken te veel lijken op fiets-en wandelnetwerken met een spreiding over veelal verharde wegen en stedelijk gebied. Dit terwijl paardrijders nou juist het liefst in natuurgebieden rijden. 
Omdat er onlangs weer enkele netwerken zijn ingericht in ondermeer Zuid-Oost Brabant en Midden-Limburg kunnen we van die ervaringen leren. 

Binnenkort gaat R&M diverse korte enquêtes over dit onderwerp opstarten om meer ervaringsgegevens te verkrijgen. Het zullen steeds korte enquêtes zijn die maar een paar tellen van uw tijd vragen. We hopen dan ook dat we via de diverse enquêtes telkenmalen een kort beroep op uw medewerking mogen doen. Gezocht: Streekmanagers en veldbrigadiers in België, Nederland en DuitslandAls streekmanager zoeken we enthousiaste mensen die het ruiteren en mennen een warm hart toedragen en het leuk vinden zich in te zetten om de mogelijkheden in hun omgeving te behouden of uitbreiden.
Voor veldbrigadiers zijn we op zoek naar enthousiastelingen die routes op de routeplanner ter controle narijden en eventuele wijzigingen en aanvullingen of obstakels aan onze servicedesk doorgeven. 
Ga je er vaak ruiterend of mennend op uit en lijkt het je leuk om je steentje bij te dragen als streekmaneger of veldbrigadier stuur dan een mailtje aan info@ruiterenenmennen.nl en we nemen contact met je op.

 

Themaroutes vernieuwd
S
inds iets meer dan een half jaar beschikken we op onze website over vaste Themaroutes. Inmiddels is het aantal hiervan gegroeid tot meer dan zestig. Redelijk snel na de introductie bleek er bij veel gebruikers behoefte te zijn aan een meer uniforme en overzichtelijker opzet. Daarom zijn de afgelopen weken alle themaroutes nog eens flink onderhanden genomen. Alle relevante route-informatie staat nu met duidelijke symbolen aangegeven. Je kunt hierdoor direct zien of de route geschikt is voor ruiters en/of menners en de aanwezigheid van geschikte parkeerplaatsen, en of er wellicht een doorwaadplaats of hindernissen langs de route aanwezig zijn.
Ook bij onze Point Of Interest (POI’s) zie je door de symbolen meteen waar je met je paard terecht kunt voor een kopje koffie, hapje te eten of wellicht een overnachting.

Daarnaast beschrijven deze gastheren-of vrouwen op eigen wijze wat ze ruiters en menners te bieden hebben.Europa kleur blauwer en blauwer
Al heeft dat in ons geval niets van doen met politiek, maar alles met onze routeplanner zoals op deze afbeelding te zien is.Zoals u inmiddels weet wordt er dagelijks gewerkt aan het uitbreiden van onze routeplanner. Het is teveel om op te noemen, maar de mogelijkheden tot het plannen van mooie routes in België en Duitsland zijn het afgelopen halfjaar weer met vele honderden kilometers toegenomen. Weet u trouwens dat er ook al in Frankrijk diverse gebieden in kaart zijn gebracht? Zo zijn in het grensgebied met België diverse  grensoverschijdende routes ingetekend en wordt momenteel gewerkt aan het verder uitwerken en aan elkaar koppelen van routes in het Franse paardrij-mekka De Morvan. 


Ondernemen is kansen zien
Veel hippische toeristen zijn vaak op zoek naar geschikte locaties voor het plannen van hun vakantie. Ze zoeken bijvoorbeeld een B&B, boscafee, camping, hotel enz. waar ze tijdens de tochten met hun paarden welkom zijn. Echter het grote probleem is dat zij de gewenste ondernemers vaak niet weten te vinden.
Daarom biedt Ruiteren & Mennen ondernemers de kans om zich zichtbaar en vindbaar als POI op de digitale routekaart te zetten. Wilt u ook Point Of Interst worden? U plaats eenvoudig zelf uw advertentie via; http://www.ruiterenenmennen.nl/C60-Advertentie-maken-als-POI-adverteerder.html 
Of neem contact op via info@ruiterenenmennen.nl


 

Alle medewerkers van R&M wensen u een voorspoedig 2018        
 

 
Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland | www.ruiterenenmennen.nl | KVK 55277985
info@ruiterenenmennen.nl | NL64 RABO 0351 752234
Klik hier om U af te melden voor de Nieuwsbrief