TopoGPS Paardenevenementen.nl Hestabv Prubo Nieuws R&M Vermeeren Multiclips NVVR

Gemeente Noordwijk reageert op brief R&M inzake afsluiting Langevelderslag voor paarden.


R&M Update 27 november 2017

In reactie op het schrijven van Ruiteren & Mennen over de afsluiting van strandafrit 27 Langevelderslag heeft de gemeente Noordwijk laten weten, vast te houden aan de reeds langere tijd van kracht zijnde verordening. Paarden mogen daarom geen gebruik maken van Langevelderslag en enkele andere afritten.

Lees voor verdere info het gehele schrijven van de gemeente Noordwijk aan R & M dat hieronder staat weergegeven:

"Geacht ,

In uw brief van 18 oktober 2017 (door ons ontvangen 0p 23 oktober 2017) met als onderwerp “afsluiten strandopgang 27, Langevelderslag” vraagt u ons om ons besluit tot het afsluiten van strandopgang 27 te heroverwegen. Uit uw brief blijkt, dat u in de veronderstelling bent dat wij onlangs een dergelijk besluit hebben genomen. Die veronderstelling is echter niet juist. De bedoelde strandopgang is reeds vele jaren verboden voor paarden.

In het Algemeen Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Noordwijk is bepaald, dat de strandafritten 24 en 27 alsmede de strandafritten 1 tot en met 21 niet door ruiters mogen worden gebruikt, dit met het oog op onder andere de hygiëne en de veiligheid van overige strandbezoekers. Deze regels zijn al jaren hetzelfde. Wij hebben echter geconstateerd, dat het verbod bij afrit 27 veelvuldig wordt genegeerd. Deze constatering, in combinatie met een verbetering van onze handhavingsmogelijkheden ( o.a. de aanschaf van een strandvoertuig) heeft gezorgd voor een verhoogde aandacht voor hetgeen ter plaatse gebeurt.

De laatste tijd is daarbij geconstateerd dat enkele van de strandafritten, zoals afrit 27 (Langevelderslag), ondanks het geldende verbod toch door ruiters worden gebruikt. Er wordt zelfs gereden met aanspanning. Enkele ruiters zijn daarop door onze toezichthouders aangesproken. Zij zijn gewezen op de geldende verboden. De betreffende ruiters hebben die informatie (onder andere via Facebook) gedeeld met andere ruiters, waarbij echter (helaas) de onjuiste indruk is gewekt dat het een nieuw ingesteld verbod betreft.

Naast het mondeling verstrekken van informatie aan ruiters ter plaatse is voorzien in een verduidelijking van de regels ter plaatse in de vorm van duidelijke verbodsborden bij afrit 24 en 27.

De gemeente Noordwijk biedt paardenliefhebbers overigens voldoende mogelijkheden om met hun rijdier op het strand te komen, zo zijn de strandafritten 23,25,26,28,en 29 speciaal bestemd voor paarden. Het onderhoud van deze afritten is in handen van Staatsbosbeheer. Aan Staatbosbeheer is inmiddels gevraagd om deze paardenafritten te controleren en zo nodig ter herprofileren zodat de paarden veilig het strand op en af kunnen komen.

Ervan uitgaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

Namens dezen:

De teamleider Openbare Orde en Veiligheid "


________________________________________________________________________________________________________________________


R&M Nieuwsbericht 28 oktober 2017

De gemeente Noordwijk heeft met ingang van 16 oktober j.l. de enige veilige en ook voor menners geschikte strandopgang (27) bij Langevelderslag verboden gebied verklaard voor paarden.
Ruiters kunnen nog enkel gebruik maken van de strandopgangen 28 en 29. Helaas zijn deze vanaf de parkeerplaats alleen te bereiken via, een voor paarden, verboden fietspad.
Ook zijn deze opgangen erg steil en zwaar en daardoor niet geschikt voor alle paarden. Door het afsluiten van Langevelderslag is het voor menners helemaal niet meer mogelijk om het strand te bereiken. 

Ruiteren & Mennen is door diverse zwaar gedupeerde ruiters en menners benaderd met het verzoek om als landelijke belangenbehartiger actie te willen ondernemen, waaraan natuurlijk direct gehoor is gegeven. Het gemeentebestuur van Noordwijk is inmiddels door R&M hierover aangeschreven.
Nieuws

Alle nieuwsitems

Tijdelijke omleidingen ruiterpaden Aekingerzand Drents Friese Wold
Lees meer >

Nieuwe ruiter-en menroute in het Hollandse Hout bij Lelystad
Lees meer >

Het doek valt in 2025 voor de Paarden4daagse in Epe
Lees meer >

Twitter Volg ons op twitter
Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2024 Design by Medusa