Paardenevenementen.nl TopoGPS Prubo NVVR Multiclips Vermeeren Hestabv Nieuws R&M

VVD stelt schriftelijke vragen over toegankelijkheid NatuurgebiedenR&M 24 december 2017

Gelderland is een prachtige provincie, ook voor de hippische recreant. De VVD heeft enkele jaren geleden al aandacht gevraagd voor dit thema en doet dit nu opnieuw. Deze vorm van recreatie door ruiters en menners kan naast het bieden van veel plezier, namelijk ook direct bijdragen aan verdere ontwikkeling van onze economie.

Statenlid Bastiaan Meerburg: "Als VVD vinden wij het belangrijk dat er goede faciliteiten zijn voor de toeristen die met het paard onze mooie provincie willen verkennen. Dit betekent allereerst goede routenetwerken en ruiterpaden, maar bijvoorbeeld ook voldoende parkeerplaatsen voor trailers en paardenvrachtwagens, veilige wegoversteken en ruitervriendelijke poorten langs wildroosters.

Wij willen weten of en hoe hieraan wordt gewerkt.

Ook is het belangrijk dat er goede afspraken met de verschillende terrein-beheerders worden gemaakt. Uit onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld de ruiterroute in

Park Lingezegen op dit moment niet overal toegankelijk is omdat hekken nog met sloten zijn afgesloten. Dat is ongewenst, zeker als een route wél staat aangegeven op de website www.ruiterenenmennen.nl
Deze site wordt door veel recreanten te paard gebruikt om een route uit te stippelen.
Vandaar dat wij nu als VVD over deze onderwerpen schriftelijke vragen hebben gesteld."


Hieronder de schriftelijke vragen, gesteld door  Bastiaan Meerburg aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland
Inzake doorontwikkeling hippisch toerisme in Gelderland. 
 
Inleiding:
In 2014 en 2015 is door de fractie van de VVD specifiek aandacht gevraagd voor de vrije toegankelijkheid van natuurgebieden voor ruiters en voor de verdere ontwikkeling van ruiterknooppunten. Probleem op dat moment was het budget dat vanuit de provincie beschikbaar was voor onderhoud van ruiter- en menpaden bij partijen als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Gelders Landschap. Hierdoor liep de gehele infrastructuur van ruiter- en menpaden gevaar (en dus geen toeristische economische ontwikkeling van de recreatieve ruitersport).  
 
Uit overleg begrijpen wij dat het aantal knooppunten op de Veluwe en ook in de Achterhoek inmiddels flink is uitgebreid. Toch is in het Rivierengebied nog maar een beperkt aantal routes gereed, waaronder in Park Lingezegen. Daar blijkt bovendien dat de routes die staan vermeld op de website www.ruiterenenmennen.nl toch niet altijd voor ruiters toegankelijk zijn omdat hekken met sloten zijn dichtgemaakt (o.a. langs De Bemmelse Zeeg). 
 
 
De fractie van de VVD is benieuwd naar de doorontwikkeling van het hippisch toerisme in Gelderland en stelt daarom de volgende vragen: 
 
1. Op welke locaties/in welke gemeenten worden op dit moment nieuwe ruiterknooppunten ontwikkeld? En hoe is geborgd dat deze knooppunten duurzaam in stand blijven en dat uniformiteit/herkenbaarheid gegarandeerd is? 
 
2. Op welke manieren wordt nu gewerkt aan het onderling verbinden van ruiterroutes tussen provincies?   3. Op welke wijze wordt er geborgd dat er voldoende voorzieningen zijn voor hippisch toerisme, bijvoorbeeld in de vorm van parkeerplaatsen/halteplaatsen voor trailers/paardenvrachtwagens voor ruiters en menners die alleen dagroutes willen rijden en ruitervriendelijke poorten langs wildroosters? Zijn hiervoor financiële middelen beschikbaar en zo ja, hoeveel? Zo nee, is het College van GS bereid om hiernaar te kijken? 
 
4. We zagen eerder dat er een oplossing gekomen is voor de ruiters nabij het KNHS-centrum in Ermelo (N302), maar op welke locaties waar ruiter- en menroutes de provinciale wegen kruisen zou het nog meer wenselijk zijn om maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te bevorderen? Zijn hiervoor voldoende middelen beschikbaar? 
 
5. Wordt er in verband met grensoverschrijdend hippisch toerisme vanuit provincies dan wel gemeenten overleg gevoerd met onze Duitse buren om ervoor te zorgen dat de in Duitsland benodigde vergunning voor ruiters en menners niet noodzakelijk is, omdat ons signalen bereiken dat het aanvragen hiervan problematisch is en dit het toerisme niet bepaald bevordert? 
 
6. Op welke wijze heeft de provincie samen met de gemeenten en waterschap afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de ruiterpaden in Park Lingezegen vrij toegankelijk zijn conform de routes die vermeld staan op www.ruiterenenmennen.nl? Is er volgens het College van GS een herbevestiging van deze afspraken nodig nu blijkt dat dit toch niet altijd het geval is? 
 
 
Bron: https://gelderland.vvd.nl/


Nieuws

Alle nieuwsitems

Tijdelijke omleidingen ruiterpaden Aekingerzand Drents Friese Wold
Lees meer >

Nieuwe ruiter-en menroute in het Hollandse Hout bij Lelystad
Lees meer >

Het doek valt in 2025 voor de Paarden4daagse in Epe
Lees meer >

Twitter Volg ons op twitter
Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2024 Design by Medusa