Hestabv Nieuws R&M Vermeeren NVVR Prubo Paardenevenementen.nl TopoGPS Multiclips

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van de Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland.

 

Art 1 Geldende voorwaarden

Alle advertenties worden geplaatst door de adverteerder zelf en vallen onder de gehanteerde de advertentievoorwaarden van de Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland, hierna te noemen stichting R&M.

De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen voor zover zij in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden.

 

Art 2 Annulering

Advertenties kunnen tot 14 dagen na plaatsingsdatum gratis geannuleerd worden. Daarna bedragen de annuleringskosten 100% van de advertentiekosten.

 

Art 3 Betaling

Tenzij anders vermeldt, zijn alle prijzen exclusief BTW. Indien er geen sprake is van vooruitbetaling dient de betaling in zijn geheel te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

 

Art 4 Niet of niet tijdige betaling

Bij niet of niet tijdige betaling van de factuur is de adverteerder van rechtswege in gebreke en vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van de maand als hele maand wordt gerekend. Alle kosten met betrekking tot de incasso van de door de adverteerder verschuldigde bedragen als gevolg van niet (tijdige) betaling, zowel in als buiten rechte komen voor rekening van de adverteerder.

 

Art 5 Voorbehoud

De Stichting R&M behoudt zich het recht voor:

  1. tekst en vorm van alle advertenties, die voor plaatsing worden aangeboden naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen
  2. zonder zonder opgaven van redenen advertentie-opdrachten te weigeren

 

Art 6 Klachten

Klachten over de uitvoering van telefonisch opgegeven advertentie orders of over fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgever worden niet geaccepteerd.

Bij verschil van mening over de nota, dient de betreffende partij, op straffe van verval, binnen 2 maanden na verzending van de nota te reclameren. De aansprakelijkheid van de Stichting is beperkt tot het bedrag van de betwiste nota.

 

Art 7 Plaatsing

Met een verzoek om plaatsing van een advertentie op een bepaalde plaats op de website wordt rekening gehouden, maar inwilliging van het verzoek kan niet altijd worden gegarandeerd.

 

Art 8 Vrijwaring

De adverteerder vrijwaart de stichting voor aanspraken van derden voortvloeiende uit inhoud en vorm van de door adverteerder opgegeven advertentie.

 

Art 13 Aansprakelijkheid

De stichting R&M aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die als gevolg van al dan niet, niet tijdige of onjuiste plaatsing van advertenties ontstaat.

 

Contact-en bedrijfsinformatie

 

          Bedrijfsnaam:                                Stichting ruiteren en mennen in Nederland                      

·        Website:                                          www.ruiterenenmennen.nl

·        Kamer van Koophandel:              55277985

·        BTW nummer:                               NL8516 3613 5B01

·        IBAN:                                                NL64 RABO 0351 7522 34

·        BIC:                                                   RABONL2U

·        E mail:                                              ruiterenenmennen@outlook.com

·        Telefoon:                                         0031 (0)6 117 42 501

·        Vestigingsadres:                            Ontginningsweg 3, 5985ND Grashoek

 

·        Postadres:                                      Ontginningsweg 3, 5985ND Grashoek  Nieuws

Alle nieuwsitems

Ruiterpad over de Benderse in het Dwingelderveld afgesloten
Lees meer >

Oproep tot herstel historisch ommetje te Rijsbergen voor wandelaars, fietsers, ruiters en menners
Lees meer >

Uitnodiging ruiteravond Noord-Hollands Duinreservaat 1 juni
Lees meer >Stichting Ruiteren & Mennen in Nederland © 2024 Design by Medusa